یادداشت در روزنامه بانی‌فیلم درباره "گیلگمش"

لینک مشاهده‌ی یادداشت در روزنامه بانی‌فیلم

درباره نمایش "گیلگمش"

 ../images/Media/p09.pdf  

15 بهمن 1391